Beskrivelse af AK klassen på Skørping skole

AK klassen er en forkortelse af Adfærd-Kontakt-klassen. Målgruppen er elever, der profiterer af et skoletilbud med en meget struktureret pædagogik i tilknytning til en folkeskole. Den pædagogiske indsats baseres på aktuel viden og forskning på det specialpædagogiske område. Indsatsen omkring barnet planlægges i samarbejde med forældrene ud fra barnets specielle forudsætninger og behov. I tilbuddet lægges der vægt på såvel faglig indlæring som social træning.

Barnet skal gennem en meget struktureret pædagogik sikres optimal støtte gennem skoledagen ved forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Barnets tryghed skal sikres ved hjælp af struktur i form af konkret vejledning, organisering, tydelighed og hjælp til at skabe overblik. Strukturen støttes af piktogrammer, symboler og andre visuelle værktøjer.

Målet er størst mulig livskvalitet men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning eller normalitet. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet, med de særlige forudsætninger de har.

Organisering:

AK klassen på Skørping skole er et heldagstilbud fra kl.8.00 – 15.30 med undervisning og fritidsdel. Tilbuddet holder lukket i uge 29 og 30, de tre dage før påske og fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Der udarbejdes individuelle planer for den enkelte elev, både hvad angår skoledagens indhold og længde.

Kørsel til og fra heldagstilbuddet organiseres og betales af skoleafdelingen. Det tilstræbes at eleverne bliver så selvhjulpne, at de over tid vil være i stand til at transportere sig selv. Hvis forældre ønsker, at deres barn tager tidligere hjem end kl.15.30, påhviler udgiften til kørsel fra skole forældrene selv.

AK klassen er placeret både på Skørping skole i en afdeling for sig, men i tilknytning til hovedskolens klasser og i afdelingen ”Skoven” på Møldrupvej i Skørping.

Skoleleder er øverste leder og afdelingsleder er daglig leder med hensyn til den pædagogiske ledelse. Personalet er overvejende lærer- og pædagoguddannede, men personalegruppen kan suppleres med andre relevante faggrupper.

Eleverne deles som udgangspunkt i tre basisgrupper. Hver basisgruppe deles, på baggrund af elevernes funktionsniveau, op i flere undergrupper. De medarbejdere der er tilknyttet en basisgruppe udgør et selvstyrende team.

Det pædagogiske arbejde:

Arbejdet i AK klasserne bygger på en meget struktureret og TEACCH-inspireret pædagogik. Formålet med at anvende en struktureret pædagogik er, at understøtte barnets trivsel og læring, samt gøre barnet selvhjulpent og selvstændigt.

Det gøres ved at forsøge at skabe et læringsmiljø, der i størst mulig grad tager udgangspunkt i barnets forudsætninger, og som hjælper barnet til at udvikle hensigtsmæssige strategier.

TEACCH står for ”Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren”. TEACCH har sit faglige udspring, ved universitetet i North Carolina, hvor der er udviklet en pædagogisk praksis som løbende justeres og udbygges i takt med ny forskningsmæssig og pædagogisk viden inden for autismeområdet.

 

TEACCH blev første gang introduceret i Danmark i 1984. Siden er det blevet en anerkendt pædagogisk tilgang til arbejdet med børn med autisme og ADHD. I Danmark tales der som oftest om TEACCH-inspireret pædagogik.

Grundlæggende handler TEACCH om, at respektere det handicappede menneskes måde at være på, og ret til at bevare hans/hendes interesser og særpræg. Man stræber ikke efter at forme et ”normalt” barn gennem undervisningen, men fokuserer i stedet på den enkelte elevs udviklingsmuligheder især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

Undervisningen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I stedet for at instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler, som for eksempel billeder af hverdagsting eller opgaver der skal udføres. Der tages højde for det enkelte barns behov.

 

For eleverne i afdelingen i Skoven gælder desuden:

Målet er, i størst muligt omfang, at udvikle eleverne til bedre skolekundskaber, samt at udvikle elevernes sociale kompetencer, mhp. udslusning til almenskolen.

  • Undervisningen tager udgangspunkt i relationsskabende aktiviteter, hvor faciliteterne omkring skoven er det primære læringsrum.
  • Undervisningen skal være tryghedsskabende, således at eleverne får tillid og tro på egne evner og får styrket deres evne til selvansvar i forhold til undervisningen.
  • Eleverne skal igennem disse læringsprocesser, så vidt muligt, blive i stand til at deltage i Folkeskolens afgangsprøver.
  • Eleverne skal hjælpes til at kunne konfliktløse og til en højere grad af accept af hinanden.
  • Eleverne integreres, når dette er muligt, i fag og aktiviteter på Skørping skole og i nærmiljøet i fritidsdelen (juniorklub og SFO)

 

Eleverne i AK klassen undervises både individuelt og fælles i fagene dansk og matematik. Eleverne testes i læsning to gange årligt og i matematik en gang årligt. Øvrige fag læses i forskellige grupper, organiseret med udgangspunkt i elevernes alder og funktionsniveau. Eleverne deltager i nationale test og folkeskolens afgangsprøver med mindre forældre og skole vurderer det som uhensigtsmæssigt for barnet.

 

Visitation og revisitation:

Der følges Rebild kommunes procedure for re- og visitation til Rebild kommune egen specialklasser

 

Undervisningsplaner:

Der udarbejdes undervisningsplaner hvert år i september/oktober. Planerne revideres hvert forår.

 

Samarbejdet med forældre:

Forældrene indkaldes mindst to gange årligt til møde af en times varighed med kontaktlærer/pædagog. Forud for mødet har forældrene modtaget den individuelle undervisningsplan, således at denne kan danne grundlag for samtalen. Derudover kan der aftales yderligere møder efter behov.

Alle elever forsynes med postmapper og kontaktbøger for en tæt og god kontakt mellem forældre og personale. Kontakten foregår supplerende over forældreintra og telefonisk.

Samarbejdet med PPR:

AK klassen serviceres af psykologer fra ”Inklusion”. Rådgivning og vejledning sker som udgangspunkt på sagssupervisionsmøder og iøvrigt efter behov. I dette regi træffes der ligeledes aftaler om relevante undersøgelser, observationer etc. Det er endvidere muligt, at inddrage talehørekonsulenter, læsekonsulent og terapeuter i arbejdet med eleven, når forældre, skole og psykolog vurderer det nødvendigt.